Kameraövervakning ställer höga krav

Kameraövervakning ställer höga krav

Stölder och skadegörelse på byggarbetsplatser är tyvärr ett återkommande problem. För att avskräcka tjuvar och hålla obehöriga personer borta från byggarbetsplatsen så kan kameraövervakning vara ett intressant alternativ. Reglerna för hur kameraövervakning får bedrivas är dock många och snåriga.

Jenny Bård är jurist vid Integritetsskyddsmyndigheten (IMY, före detta Dataskyddsinspektionen). Hon börjar med att gå igenom vilka lagar som finns att förhålla sig till.

— Kamerabevakning räknas som en personuppgiftsbehandling, vilket gör att dataskyddsförordningen (GDPR) tillämpas.

Jenny Bård, jurist, Integritetsskydds-myndigheten. 

Dataskyddsförordningen är en europeisk lag som i Sverige kompletterats med kamerabevakningslagen. Kamerabevakningslagen reglerar i sin tur tillståndsplikten som bland annat ställer krav på skyltning som tydligt informerar om att området är kameraövervakat.

Skyltningen ska även ange vem som ansvarar för kameraövervakningen och tillhandahålla kontaktinformation till den som har ansvaret. Om filmmaterial lagras ska det också uppges hur länge. Om kameran fångar upp ljud måste även detta framgå. Det finns en tydlig informationsplikt och informationen måste vara helt transparent.

KAN BLI KOMPLICERAT

Som privat aktör krävs inget formellt tillstånd för att sätta upp en kamera. Däremot är man alltid skyldig att följa alla gällande regler. Det är här som det kan bli komplicerat.

Om personer inte går att identifiera på bilderna så omfattas kamerabevakningen inte av dataskyddsförordningen eller kamerabevakningslagen. Om personer däremot går att identifiera så gäller båda dessa lagar. På en arbetsplats blir det än mer komplicerat.

— Som arbetsgivare har du en förhandlingsskyldighet mot dina anställda, fyller Jenny i. Enligt medbestämmandelagen (MBL) har du en grundläggande skyldighet att informera och förhandla med arbetstagarorganisationer innan någon form av kamerabevakning kan inledas. 

Kameraövervakning får aldrig användas för att övervaka eller mäta prestationen på sina anställda.

Vissa ytor på arbetsplatsen har ett högre integritetsvärde, och är därför inte förenliga med någon form av kameraövervakning. Några exempel är omklädningsrum, badrum, duschrum, toaletter och lunchrum.

PLATSEN MÅSTE VARA BROTTSUTSATT

För att en kameraövervakning ska få bedrivas i brottsbekämpande syfte måste det föreligga ett konkret problem. Att kameraövervaka enbart i förebyggande syfte är inte tillåtet. Däremot öppnar regelverket upp för övervakning vid brottsdrabbade situationer. Notera att platsen alltså måste vara brottsutsatt, inte bara att risk för brott föreligger.

— För en byggarbetsplats föreställer jag mig spontant att det kan föreligga risker för arbetsplatsolyckor. Där skulle  kameraövervakning kunna användas för att förebygga och utreda olyckor. Men det ställer fortfarande krav på att alla anställda är informerade om att de blir filmade. Bevakningen får inte heller vara mer omfattande än nödvändigt.

Att hålla koll på dyra och stöldbegärliga maskiner kan också vara en legitim orsak till övervakning.

— Om de är värdefulla och stöldbegärliga så kan det väga tungt i bedömningen av bevakningsintresset, menar Jenny. Jag vill dock inte påstå att alla byggarbetsplatser är möjliga att kamerabevaka.

GPS-SPÅRNING OCH INPASSAGE

Ett effektivt sätt att hålla koll på dyra verktyg eller fordon är att förse dem med en GPS-sändare. 

— Det är i så fall viktigt att man informerar berörd personal om att verktygen eller fordonen faktiskt är övervakade, menar Jenny. Syftet får dock aldrig vara att övervaka sina anställda, utan endast att kunna spåra sin utrustning vid förlust. Det finns också en möjlighet att bara aktivera funktionen nattetid, då integritetsintresset väger betydligt lättare. 

Var är bandgrävaren? GPS-sändare är ett effektivt sätt att hålla ordning på maskinparken. Tekniken får dock endast användas med den anställdes kännedom, och enbart nyttjas för att spåra sin utrustning vid förlust. All form av övervakning av den anställde är strikt förbjudet.

På större byggarbetsplatsen finns normalt särskilda inpasseringssystem, som i sig kan ställa krav på rätt utformning för att följa myndighetsbestämmelser.

— Nya tekniker med ansiktsigenkänning har stora juridiska begränsningar, säger Jenny. Det är en form av biometri som utgör känsliga personuppgifter. Utgångspunkten är att det helt enkelt är förbjudet. 

“Får inte ske i konflikt med grundläggande principer i dataskyddsförordningen”

Ett undantag från förbudet är samtycke från var och en som berörs. detta förutsätter dock att samtycket är att betrakta som helt frivilligt. Som exempel får det inte föreligga en betydande ojämlikhet mellan den personuppgiftsansvarige och den registrerade. 

Integritetsmyndigheten (IMY), tidigare Datainspektionen, är ansvarig för all tillsyn av kamerabevakning, och för att utfärda tillstånd till de verksamheter som är skyldiga att ha tillstånd för att få kamerabevaka.

— En arbetsgivare måste normalt hitta en annan rättslig grund, förklarar Jenny. Det kan till exempel vara att det finns stöd för bevakning i lag eller kollektivavtal som innehåller lämpliga skyddsåtgärder. Bevakningen får heller inte ske i konflikt med grundläggande principer i dataskyddsförordningen. Med andra ord: Ändamålet med behandlingen, i det här fallet inpasseringen, får inte uppnås på ett sätt som är mindre integritetskänsligt för de anställda.

Inpassering till en byggarbetsplats är också en form av personuppgiftshantering. Den traditionellt vedertagna passerkortslösningen vållar sällan några juridiska hinder. Nyare teknik, till exempel med biometri, kan dock vara betydligt svårare att få igenom på ett juridiskt plan.

Sammantaget gör detta att det är svårt att med lagligt stöd använda biometriska uppgifter för inpassering eller närvarokontroll.

Lagrar kameran eller GPS-pucken dessutom material? 

— I dataskyddsförordningen framgår också att material inte får lagras längre än situationen kräver. Lagring av material omfattas av flera bestämmelser för hur underlaget hanteras. Det måste till exempel finnas klara rutiner för vem eller vilka som får kolla igenom inspelat material, och när detta får ske. Du får med andra ord inte bara godtyckligt kontrollera materialet när du får lust. 

WIFI-TEKNISKA LÖSNINGAR

Kameror med wifi-uppkoppling, vars bildupptagning kan hämtas av behöriga personer med hjälp av dator eller mobil, kan räknas som operativa dygnet runt.

— Det ställer särskilda krav på en arbetsplats, menar Jenny. Sedan får man komma ihåg att så fort man sprider materialet digitalt så ökar risken för läckage eller intrång.

Kan en kameraattrapp vara en perfekt mellanlösning? Låtsaskameror omfattas inte av de regler som gäller för övriga kameror. Det betyder dock inte att de bör sättas upp hur som helst.

— Den som går förbi vet ju inte om det är en attrapp, säger Jenny. Därför kan intrånget upplevas som lika allvarligt.

SKA BETRAKTAS SOM RIKTIG KAMERA

Hon rekommenderar också att den som väljer en attrapp, för att undvika onödiga klagomål som kan leda till tillsyn, bör betrakta den som en riktig kamera, exempelvis gällande hur kameran är riktad och att det finns information om bevakningen. 

Hon råder också byggarbetsplatser att jobba med andra frågor, innan kameraövervakning införs.

— Kameraövervakning ska inte vara den första åtgärden som vidtas. Jobba först med andra säkerhetsfrågor, som belysning, inhägnad och inpasseringslösningar till byggarbetsplatsen.

SKRIVEN AV
DMH
Sedan starten har DMH - Den Moderna Hantverkaren publicerat mängder av artiklar, nyheter, reportage och tester för den professionella hantverkaren. Tidningen uppstod ur behovet av en riktig branschtidning för skickliga yrkesmän.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.