https://track.adform.net/C/?bn=72748028

Höj tryggheten på byggarbetsplatsen

När det gäller brandsäkerhet på en byggarbetsplats finns det klara direktiv från Arbetsmiljöverket kring åtgärder och ansvar. Vad regelverket säger hittar du sammanfattat i rutorna i detta reportage. DMH har pratat med räddningstjänsten, som utöver regelverket även kan bidra med värdefulla råd och tips. Tips som bidrar till att göra byggarbetsplatsen ännu säkrare. Ytterst kan de rädda ditt och dina arbetskollegors liv.

Så säger Arbetsmiljöverket

Det ska finnas lättåtkomliga brandredskap på arbetsplatsen. All brandutrustning ska vara tydligt utmärkt. Vid behov ska även detektorer och alarmsystem finnas.
Vid behov ska även nödbelysning finnas i utrymmen där särskilda risker kan föreligga i samband med ett strömavbrott.
Evakueringsutgångar ska vara tydligt skyltade och all personal ska snabbt och säkert kunna ta sig till återsamlingspunkter.
Arbetsmiljöverket ställer även krav på tillgången av första hjälpen. Även om det syftar mer till att klara att hantera en arbetsplatsolycka kan reglerna ändå vara bra att känna till även i händelse av brand.
Reglerna säger att första hjälpen måste kunna utföras direkt på byggarbetsplatsen. Det ska finnas  ett klart utrymme för en sådan insats och utrustningen ska vara tydligt utmärkt.
På arbetsplatsen ska det även finnas utbildad personal som kan utföra en initial räddningsinsats.

Byggarbetsplatser är speciella ur brandbekämpningssynpunkt. En som vet detta är Leif Malmström, brandinspektör vid Storstockholms Brandförsvar. Här ger han värdefulla tips som kompletterar regelverkets mer grundläggande linjer.

– Det är brandingenjörens sak att skriva en programhandling så att det byggnadstekniska brandskyddet är i linje med regelverket, säger Leif. I uppdraget bör framtagandet av BUB [brandskydd under byggnation] ingå.

Leif Malmström, brandinspektör vid
Storstockholms Brandförsvar.

Ett BUB-dokument bör i sin tur innehålla checklistor som platschef eller motsvarande kan utgå från när löpande kontroller utförs. Dokumentet utgör även grund för de regler och rutiner som kommer att gälla på byggarbetsplatsen.

Lika viktigt är det att skapa rutiner så att alla som rör sig på byggarbetsplatsen känner till vilka regler som gäller och hur de ska agera i händelse av en brand. Det är också viktigt att alla på plats förstår informationen, vilket till exempel kan innebära att informationen behöver framföras på ett annat språk en svenska.

– Det finns inget formellt krav på regelbundna utrymningsövningar, säger Leif. Däremot råder skyldighet att se till att tydlig information ges till hela personalstyrkan, information som ger samma förståelse som en utrymningsövning hade gett.

FÖRUTSE RISKERNA

Grundtanken är att det systematiska brandskyddsarbetet ska vara förberedande både på ett tekniskt och organisatoriskt plan. Kunskapen ska bidra till att personalen, givet att det inte äventyrar hälsa eller liv, ska klara att hantera en liten begynnande brand.

– Arbetstagaren får inte under några omständigheter utsätta sig själv för något som riskerar hälsa eller liv, förtydligar Leif.. Det gäller även att förutse risker med giftiga gaser eller explosionsrisk.

Vid en evakuering av byggarbetsplatsen ska det finnas klara direktiv om hur det ska ske, till exempel ansvarsfördelningar och var återsamlingsplatsen eller platserna finns. Räddningstjänsten är även behjälplig av så mycket information som möjligt från platschefen, så att räddningsstyrkan kan minimera riskerna när branden ska bekämpas.

Även det tillfälliga brandskyddet på en byggarbetsplats kan successivt behöva förändras i takt med att byggnaden växer fram.

– Är någon kvar i byggnaden? Finns det några speciella risker? Lämnade gasflaskor? Bra vägar för brandbekämpning? Behov av nycklar? Alla dessa frågor är det bra om det finns svar på när räddningsstyrkan anländer till platsen, säger Leif. 

BRANDMÄN UTSÄTTS FÖR MÅNGA RISKER

Byggarbetsplatser är speciella ur brandbekämpningssynpunkt, och har ofta betydligt fler risker att ta hänsyn till vid en brand än färdigbyggda byggnader. Flera av riskerna är knutna till brandfarliga och explosiva material, och det faktum att byggnaden sannolikt inte är färdigbyggd. Öppna hisschakt är bara ett exempel. 

– Vilka trapphus kan nyttjas för vertikal förflyttning? Vart finns gas- eller vätskecontainers? Var pågår håltagning där räddningstjänstens personal kan riskera att ramla ned om brandrök skymmer sikten? Ju mer information vi får desto bättre är det, understryker Leif.

VÄLJ ÅTERSAMLINGSPLATS MED OMSORG

Var ska återsamlingsplatsen, eller återsamlingsplatserna, vara placerade? Den grundläggande regeln är att de ska vara belägna på betryggande avstånd från byggarbetsplatsen. Hänsyn ska tas till explosionsrisk, giftiga brandgaser och att det ska finnas räddningstjänsten gott om utrymme för räddningstjnstens fordon och personal. 

– Beroende på till exempel vindförhållanden kan det vara lämpligt med en initial återsamlingsplats för inräkning och anmälan, och en återsamlingsplats längre bort, menar Leif. 

Ett grundtips är att ha en byggnad mellan sig själv och alla former av tryckkärl eller medel som kan innebära en explosionsrisk.

Att vara förberedd är A och O. Vid en bränder är det sannolikt skillnaden mellan en lyckad insats och katastrof. 

Ytterst handlar det såklart om mer än bara att följa ett regelverk. Det handlar om din och dina kollegors trygghet på jobbet.

Rekommendation från Brandskyddsföreningen

Brandskyddsföreningen har tagit fram ett styrdokument kallat Brandsäker byggarbetsplats. Det är rekommenderat att ta del av redan när ett byggprojekt projekteras. Dokumentet fastställer bland annat vad som ska ingå i en arbetsplatsdispositionsplan och placeringsritning. Det beskriver även risken med olika material, beklädnader och ytskikt och hur byggmaterial ska hanteras och förvaras.
Det är byggherren, eller uppdragstagaren som övertagit byggherrens ansvar, som är skyldig att se till att Arbetsmiljöverkets regler uppfylls på arbetsplatsen. Hos denne vilar alltid huvudansvaret.
I det dagliga arbetet är det dock arbetsplatsens byggarbetsmiljösamordnare som ska kontrollera och tillgodose att reglerna efterlevs och att arbetsplatsen är säker.

Text och foto: Fredrik Lund

SKRIVEN AV
DMH
Sedan starten har DMH - Den Moderna Hantverkaren publicerat mängder av artiklar, nyheter, reportage och tester för den professionella hantverkaren. Tidningen uppstod ur behovet av en riktig branschtidning för skickliga yrkesmän.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.