https://track.adform.net/C/?bn=72748028

Ständigt dessa planer

”Jag har en plan”, utbrast alltid filmkaraktären ”Sickan” i humorfilmerna Jönsson-ligan när det var dags att planera nästa stöt. ”Jag har många planer” skulle han nog ha sagt om han varit byggentreprenör. Här är en liten påminnelse om några av de viktigaste planerna du som byggherre eller entreprenör på ett bygge ska se till att ha i bakfickan inför eller under byggprocessen.

Kontrollplan
En kontrollplan är det samlade dokument som beskriver den kontroll som en byggherre ska utföra i ett byggprojekt för att uppfylla bestämmelserna i plan- och bygglagen och andra lagar. Kontrollplanen ska anpassas till objektets svårighetsgrad.

Denna plan är du som byggherre skyldig att ta fram vid de flesta lov- och anmälningspliktiga bygg- och rivningsåtgärder.

Kontrollplanen bör omfatta kontroll av projektering, bygg- och rivningsåtgärder. Den ska innehålla uppgifter om de kontroller som ska utföras samt på vilket sätt och mot vad kontrollresultatet ska jämföras. I kontrollplanen ska det också framgå vem som ska utföra kontrollerna.

Byggherren är ansvarig för att en kontrollplan upprättas och följs och i de fall som det krävs en kontrollansvarig så ska denne biträda byggherren med detta.

Det är kommunens byggnadsnämnd som fastställer kontrollplanen i startbeskedet.

Kvalitetsplan
Innan entreprenaden påbörjas är entreprenören skyldig att upprätta en kvalitetsplan. Under entreprenadtiden ska entreprenören sedan utföra det han/hon i planen förbundit sig att göra. Dessa arbeten ska också dokumenteras i planerna.

Även om kvalitetsplanen ska skapas av entreprenören är det projektledaren alternativt byggherren om ska granska dokumentet. Det är deras ansvar att se till att varje entreprenör både har en kvalitetsplan och att den är väl genomarbetad.

En kvalitetsplan är ett av de verktyg som finns för att garantera att en entreprenad utförs korrekt. Det är ett av de viktigare dokumenten i projektet och är en plan som varje entreprenör ska kunna visa upp. En kvalitetsplan ska vara projektanpassad och om projektet är riktigt stort kan det vara lämpligt att upprätta kvalitetsplaner för olika delprojekt. Kvalitetsplanen är ibland integrerad med miljöplanen.

Miljöplan
En miljöplan ska visa på vilket sätt entreprenören planerar att uppfylla de mål och krav som byggherren har angett i sitt miljöprogram.

En miljöplan ska tas fram under projektering för att i tidigt skede kunna ta ställning till olika miljöpåverkande faktorer i ett projekt.

Miljöplanen ska innehålla:
→ Krav som entreprenören ställer på sitt eget arbete via sitt eget miljöledningssystem
→ De miljökrav som uppdragsgivaren ställer på den/de entreprenörer som jobbar med uppdraget
→ Redovisning av det arbete som sker med miljöpåverkande transporter
→ Miljöredovisning för projektering
→ Miljöplanen kan dessutom även innehålla livscykelanalyser av valda produkter och en klimatredovisning.

Det är idag inget lagkrav på att man som entreprenör ska upprätta en miljöplan men allt fler beställare vill ha det vid upphandling. För att underlätta bygg- och fastighetssektorns miljöarbete har Kretsloppsrådet tillsammans med Miljöstyrningsrådet publicerat ett hjälpmedel ” Vägledning för Miljöanpassat byggande” för att upprätta miljöplan i byggprojekt.

Arbetsmiljöplan
I arbetsmiljöplanen ska det finnas de generella regler och särskilda ordningsregler som gäller för alla som arbetar inom bygg- eller anläggningsprojektet. Planen ska således omfatta allt från vilka tider arbetet får pågå till vilka konkreta åtgärder som ska förhindra olycksfall.

Arbetsmiljöplanen ska innehålla tre olika delar:
→ De regler som gäller på arbetsplatsen
→ En beskrivning av hur arbetsmiljöarbetet ska organiseras
→ De åtgärder som ska förhindra olycksfall

Ansvaret för att det finns en arbetsmiljöplan fördelas mellan tre parter:
→ byggherren
→ byggarbetsmiljösamordnaren för planering och projektering (BAS-P) – den som ansvarar för arbetsmiljön i planerings- och projekteringsfasen
→ Byggarbetsmiljösamordnaren för utförandefasen (BAS-U) – den som ansvarar för arbetsmiljön under själva byggfasen.

I arbetsmiljöplanen ska även finnas med en riskanalys som varje entreprenör gjort över sin verksamhet/arbete.

Gratis digitala verktyg för att göra kvalitets- och miljöplaner:
→ Miljöstyrningsrådets verktyg för maskinentreprenörer
(laddas hem från www.msr.se)
→ Kretsloppsrådets verktyg för byggherrar kan kostnadsfritt laddas hem från www.kretsloppsradet.com

 

SKRIVEN AV
DMH
Sedan starten har DMH - Den Moderna Hantverkaren publicerat mängder av artiklar, nyheter, reportage och tester för den professionella hantverkaren. Tidningen uppstod ur behovet av en riktig branschtidning för skickliga yrkesmän.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.