Nya riktlinjer för bygg- och rivningsavfall

Byggbranschen är den bransch som genererar störst mängd farligt avfall. Nu har nya riktlinjer för bygg- och rivningsavfall kommit. Där står bland annat att en material- och avfallshanteringsplan ska tas fram i alla bygg- och rivningsprojekt.
Nya riktlinjer för bygg- och rivningsavfall

Bakom de nya uppdaterade riktlinjerna för en ökad resurseffektivitet inom bygg- och fastighetssektorn står, förutom Sveriges Byggindustrier: Fastighetsägarna, Återvinningsindustrierna, Byggmaterialindustrierna, Golvbranschen, HSB, Riksbyggen och Sveriges Allmännytta.

Materialinventering före rivning

Målet med de nya riktlinjerna för bygg- och rivningsavfall är att förtydliga behovet av cirkularitet i hela värdekedjan. Alla branschens aktörer uppmanas att använda riktlinjerna som sin basnivå.

I sammanfattningen av ”Resurs- och avfallsriktlinjer vid byggande och rivning” står det att riktlinjerna ska vara ett verktyg för att uppfylla kraven i miljöbalkens allmänna hänsynsregler och bidra till att nå Sveriges miljömål. Riktlinjerna går i vissa fall längre än kraven i lagstiftningen.

Riktlinjerna slår bland annat fast:

  • Att en materialinventering alltid ska göras före rivning/utrivning. Produkter för återanvändning samt material och produkter som blir farligt avfall vid rivningen, ska dokumenteras till mängd och placering.
  • En material- och avfallshanterings-plan ska tas fram i alla bygg- och rivningsprojekt.
  • Farligt avfall och elavfall ska först tas bort så långt det är möjligt, och därefter hanteras separat och tas omhand på ett säkert sätt.
  • Avfall och deponering eller för eftersortering ska minimeras.
  • Material- och avfallshanterings-planen ska kompletteras av entreprenören som tar fram uppgifter om hur de planerar att hantera farligt avfall i projektet.
  • Entreprenören ska redovisa statistik och uppföljning för avfalls-hanteringen. Planen kan användas som underlag till kontrollplan vid bygg- eller rivningslov eller anmälan.

Riktlinjerna uppdateras löpande

Första versionen av riktlinjer togs fram av Byggsektorns Kretsloppsråd 2007 som en av åtgärderna för att minska deponimängderna i enlighet med det miljöprogram som tagits fram för byggsektorn. Våren 2013 genomfördes en revidering i samband med att Sveriges Byggindustrier tecknade ett överlåtelseavtal med Kretsloppsrådet och åtog sig att kontinuerligt hålla riktlinjerna uppdaterade.

Samverkan i hela värdekedjan

I den nya utgåvan av riktlinjerna (2019) förtydligas vikten av cirkularitet och samverkan i hela värdekedjan. De som undertecknat riktlinjerna är representanter för aktörer i byggandets hela värdekedja. De ser riktlinjerna som helt avgörande för en hållbar utveckling inom bygg- och fastighetsbranschen.

De nya riktlinjerna är tänkta att ge tillgång till ett gemensamt språk i alla skeden av ett byggnadsverks livscykel.

Kan även användas inom anläggningssektorn

Riktlinjerna omfattar endast hantering av avfall och material för återanvändning och återvinning från rivning och byggproduktion av byggnader, men principerna för hantering av avfall och resurser kan tillämpas även inom anläggningssektorn.

Vid byggande och rivning berörs i allmänhet också mark och därför finns några kommentarer om markåtgärder, men riktlinjerna tillhandahåller inte verktyg eller branschnormerande texter för detta.

Text: Anna Hedenrud
Svensk Byggtjänst

SKRIVEN AV
Svensk Byggtjänst

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

FLER NYHETER

VISA FLER