Nya regler om yrkesmässig behandling av elavfall

Naturvårdsverkets regler om yrkesmässig lagring och behandling av elavfall har uppdaterats. Bland annat har en anpassning till miljöbalken, avfallsförordningen och WEEE-direktivet gjorts.
Nya regler om yrkesmässig behandling av elavfall

Från den 1 februari 2019 ersätts föreskriften NFS 2005:10 om yrkesmässig lagring och behandling av elavfall som omfattas av producentansvaret av den nya föreskriften NFS 2018:11.

Dessa produkter omfattas
De produkter som omfattas är de som är avsedda att användas med en spänning på högst 1 000 volt växelström eller 1 500 volt likström – och antingen är beroende av elektrisk ström/elektromagnetiska fält eller utformade för generering, överföring eller mätning av elektrisk ström/elektromagnetiska fält.

Produkterna som omfattas av den nya föreskriften har en funktion som står med under någon av dessa tio produktkategorier:

  • Stora hushållsapparater
  • Små hushållsapparater
  • IT- och telekommunikationsutrustning
  • Ljudutrustning, bildutrustning och solcellspaneler
  • Belysningsutrustning
  • Elektriska och elektroniska verktyg
  • Leksaker samt fritids- och sportutrustning
  • Medicinteknisk utrustning
  • Övervaknings- och kontroll-instrument
  • Automater

En del produkter kan vara svåra att avgöra om de omfattas eller inte, och hamnar därför i en gråzon. I dessa fall kan Naturvårdsverket hjälpa till att göra en bedömning, men de fattar inga formella beslut om inklassning i kategorier.

Naturvårdsverket kommer att utarbeta en vägledning till de nya föreskrifterna. Den befintliga vägledning som togs fram den februari 2017 till föreskrifterna NFS 2005:10, är dock i stora delar fortsatt tillämplig.

Anmälan till tillsynsmyndigheten
För att få bedriva förbehandlingsverksamhet för elavfall krävs att en anmälan gjorts till tillsynsmyndigheten, som vanligen är kommunen. Tillsynsmyndigheten kan då också ställa specifika krav på verksamheten. Förbehandling av elavfall regleras av föreskrifter (NFS 2005:10) om yrkesmässig lagring, förbehandling och återvinning av avfall som utgörs av elektriska eller elektroniska produkter. 6

Text: Anna Hedenrud, Svensk Byggtjänst

SKRIVEN AV
Svensk Byggtjänst

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.