https://track.adform.net/C/?bn=72748028

Lång resa till digitalisering i byggsektorn

En färsk undersökning visar att kunskapsnivån gällande digitalisering hos våra byggföretag är låg. Endast 35 procent anger att de idag arbetar aktivt med digitalisering i sina verksamhets- och affärsplaner.
Lång resa till digitalisering i byggsektorn

En färsk undersökning visar att kunskapsnivån gällande digitalisering hos våra byggföretag är låg. Endast 35 procent anger att de idag arbetar aktivt med digitalisering i sina verksamhets- och affärsplaner.
Undersökningen, gjord av Industrifakta på uppdrag av Svensk Byggtjänst, baseras på intervjuer med 300 chefer hos byggentreprenörer, installatörer och bostadsbolag. Urvalet är representativt gällande geografisk spridning och företagsstorlek på den svenska marknaden.
De tillfrågade har fått svara på ett 30-tal olika frågeställningar. Bland annat har de fått spegla sitt eget företags kunskap, mognad och fortsatta utveckling inom digitalisering. De har också fått bedöma hur digitalisering påverkar verksamhet och affärer i byggprocessen – idag och i framtiden.

Oroväckande nulägesbild
Förvisso uppger över 60 procent av de tillfrågade att de är väl införstådda med begreppet digitalisering, vilket innebär att kvaliteten på svaren bör vara på en god nivå.
Men den interna utbildningsnivån bedöms som relativt låg och flera företag anser att de inte ens fullt ut har den interna kunskapen för att veta riktigt var de står i digitaliseringsfrågan.
Mindre än hälften bedömer att de kan erbjuda digitaliseringstjänster i sitt tjänsteutbud. Och bara 35 procent anger att de idag arbetar aktivt med digitalisering i verksamhets- och affärsplaner.

Mycket låg kännedom om IoT
76 procent av de tillfrågade känner inte till eller har mycket låg kännedom om IoT (Internet of Things). Få av företagen anser att det sker ett skifte från produkt till tjänst, och ser idag inte någon risk i digitaliseringen.

Positiv framtidssatsning
Det positiva i undersökningen är att det finns en hel del insikter om behovet av och möjligheterna med en snabbare utvecklingstakt vad gäller digitalisering.
Idag befinner sig en fjärdedel av de intervjuade företagen i startgropen på sin digitaliseringsresa, medan ungefär 70 procent av företagen tycker att de har kommit halvvägs eller längre.
De flesta ser en accelererande satsning den närmaste tiden och bedömer att de ska ha kommit en god bit på vägen framåt inom de närmaste två till tre åren.

Risk för defensiv inställning
Främst de stora företagen och bostadsbolagen ser en tydlig ekonomisk vinning med digitaliseringen. Hälften av företagen bedömer att en ökad digitaliseringsgrad ger en bättre tjänst gentemot kund. Dock ser företagen det främst som en konkurrensfördel och besparingsmöjlighet snarare än en intäktskälla.

Möjlighet till förbättrad kommunikation
I tidigare undersökningar som Industrifakta och Svensk Byggtjänst gjort, bedömer branschens aktörer själva att bristande kommunikation inom bygg- och förvaltningsprocessen kan kosta upp till 60 miljarder årligen.
I den nya undersökningen anser hälften av de tillfrågade att en ökad digitalisering i hög grad främjar samarbete både internt och externt. Ökad digitalisering ses med andra ord som en möjlighet att effektivisera samverkan och dialog i byggprocessen.

Text: Charlotte steen, Chefredaktör, Svensk byggtjänst

SKRIVEN AV
DMH
Sedan starten har DMH - Den Moderna Hantverkaren publicerat mängder av artiklar, nyheter, reportage och tester för den professionella hantverkaren. Tidningen uppstod ur behovet av en riktig branschtidning för skickliga yrkesmän.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.