Lagarna som infördes vid årsskiftet

Har du koll på de nya lagar som börjat gälla efter årsskiftet? Om inte så kommer här en sammanfattning. För byggsektorn finns en hel del nytt att tänka på.
Lagarna som infördes vid årsskiftet

Den 1 januari var det en lång rad nya och förändrade lagar som trädde i kraft, inte minst för den som sysslar med byggande. De olika förändringarna handlar om allt från miljöbedömningar till beskattning och avgifter.

Bland annat blir det nya bud för dig som har tjänstebil. Nu gäller att trängselskatt vid privat körning med förmånsbil är en skattepliktig förmån. Detta innebär att trängselskatten lyfts ut från förmånsvärdet för att värderas och beskattas separat.

För att underlagen ska bli korrekta krävs att anställda som har tjänstebil gör noteringar i sin körjournal om vilka betalstationer som passerats vid tjänstekörning. Arbetsgivaren ska i sin tur beräkna och redovisa förmånsvärdet i arbetsgivardeklarationen månadsvis samt i kontrolluppgifter för anställda med förmånsbil.

Mer för bilister
För bilburna finns fler nyheter. Förare som använder mobiltelefon eller annan kommunikationsutrustning under färden får inte hålla den i handen. Förbudet gäller utan att det krävs en prövning av om huruvida användningen påverkat själva körningen.

Utöver detta införs även ett antal ändringar kring bland annat arbetsmarknad och anställningar, som exempelvis ett nytt regelverk för nyanländas etablering där en särskild utbildningsplikt ingår. Handläggningen av etableringsersättningen flyttas från Arbetsförmedlingen till Försäkringskassan.

Fler förändringar från den 1 januari:
Skattelättnad för personaloptioner: Om vissa villkor uppfylls ska förmån av personaloption inte tas upp till beskattning. Därmed ska heller inte arbetsgivaravgift betalas. Syftet är att underlätta för små företag att rekrytera nyckelpersoner.

Utvidgat växa-stöd: För att uppmuntra små företag att anställa sin första medarbetare utvidgas det så kallade växa-stödet till att även omfatta vissa aktiebolag och handelsbolag. De nya reglerna förslås vara temporära och gälla ersättningar till och med den 31 december 2021.

Tydligare om miljöbedömningar: Förändringar i miljöbalken med bland annat tydligare krav på kommuner och myndigheter kring om en miljöbedömning krävs, exempelvis när detaljplaner tas fram.

Ändrade elavgifter: Nya bestämmelser om elberedskapsavgift, nätövervakningsavgift och elsäkerhetsavgift som bland annat ska ge enklare rapportering för elnätsföretagen, samt vara tydligare kring vilka myndighetskostnader som ska täckas.

Standarder för el- och vätgasladdning: Publika laddningspunkter för el- och vätgasdrivna fordon ska vara anpassade till internationella standarder. Det kommer dock vara tillåtet att ha flera olika sorters uttag så länge ett av dem följer angiven standard.

Beslut om företagskoncentrationer: Konkurrensverket får nu som första instans besluta om förbud eller ålägganden i fråga om företagskoncentrationer. Överklaganden görs till Patent- och marknadsdomstolen.

Tillfälliga undantag i PBL: Regeringen ska kunna göra det möjligt att frångå vissa krav i PBL. Syftet är att det ska gå snabbare att ordna boenden om antalet asylsökande har varit eller förväntas bli stort.

SKRIVEN AV
DMH
Sedan starten har DMH - Den Moderna Hantverkaren publicerat mängder av artiklar, nyheter, reportage och tester för den professionella hantverkaren. Tidningen uppstod ur behovet av en riktig branschtidning för skickliga yrkesmän.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.