Juristen: Vems uppgift är det att utreda obehörigt installationsarbete?

Juristen: Vems uppgift är det att utreda obehörigt installationsarbete?

Att utföra elinstallationer utan auktorisation för jobbet ifråga, eller att göra det utan ett godtagbart egenkontroll-program, är inte bara oprofessionellt – det är en brottslig handling med fängelse i straffskalan. Men vems uppgift är det egentligen att utreda obehörigt installationsarbete? Och hur ser du som entreprenör till att ha ”torrt på fötterna” när du anlitar en elektriker till nästa projekt?

Sedan sommaren 2017 har vi en ny, striktare elsäkerhetslag i Sverige. De nya bestämmelserna innebär att alla företag, föreningar, myndigheter, kommuner och landsting som utför elinstallationsarbeten har ett större ansvar att se till att arbetet utförs på rätt sätt – och inte minst, av personer med rätt kompetens. 

För att kunna bedriva verksamhet behöver företaget vara registrerat hos Elsäkerhetsverket, och dessutom kunna visa upp ett egenkontrollprogram för elinstallationsverksamheten. Företaget behöver också ha minst en elinstallatör som ansvarar för att för bestämmelserna efterlevs. 


Registrering krävs. För att kunna bedriva verksamhet behöver elinstallationsföretag vara registrerade hos Elsäkerhetsverket. Foto: iStockphoto. 

En utförlig definition av vad begreppet ”elinstallationsarbete” innefattar finns på Elsäkerhetsverkets hemsida. Lite förenklat kan man dock säga att det är allt arbete som utförs på själva elanläggningen fram till och med eluttagen, samt fasta anslutningar och losskopplingar av all elektrisk utrustning. 

Ett företag som inte följer bestämmelserna, oavsett om installationerna är korrekt utförda eller inte, riskerar att bli polisanmälda, och sedermera dömda, för brott mot elsäkerhetslagen. 

Den myndighet som utreder brott mot elsäkerhetslagen är inte, som många tror, Elsäkerhetsverket, utan polisen. Historiskt sett har dessa anmälningar dock haft en tendens att hamna relativt långt ned i polisens prioriteringsordning. Under de senaste åren har endast en handfull utredningar resulterat i fällande domar. 

POLISEN OVANA MED REGELVERKET

Ett uppenbart problem, som uppmärksammats av både jurister på Elsäkerhetsverket och lokala skyddsombud, är att polisen är ovana med regelverket, eller i vissa fall ens har vetskap om att utredningarna ligger under polisens jurisdiktion. 

I en artikel i tidningen Elektrikern (2020) säger till exempel Claes Thim, regionalt skyddsombud på fackförbundet Elektrikerna. 

– Under det senaste halvåret har jag gjort två polisanmälningar om brott mot ellagstiftningen [till polisen]. Varje gång jag ringt så har jag fått svaret ”Varför ringer du till oss?”. De tror att man ska ringa Elsäkerhetsverket.

– Jag tror att det skulle vara lättare att öka kunskaperna om det fanns en eller flera enheter som har specialistkunskap för den här typen av brott, säger Adam Hedbom, jurist på Elsäkerhetsverket.

Adam Hedbom, jurist på Elsäkerhetsverket. Foto: Elsäkerhetsverket. 

– Idag är det istället de olika lokalpolisområdena som svarar för de enskilda utredningarna, och där kan det se väldigt olika ut från kontor till kontor. En del utredare går verkligen in för det. Det händer till exempel att polisen hör av sig till oss med frågor om enskilda anmälningar eller regelverket i stort. Andra lägger ned utredningarna ganska snabbt. 

Låt oss titta på några fall där företag anmälts för brott mot elsäkerhetslagen, och vad dessa anmälningar resulterat i. 

Sommaren 2019 gjorde Elektrikernas skyddsombud ett spontanbesök på ett bygge vid en restaurang i Sundbyberg. Väl på plats konstaterade skyddsombuden att arbetsplatsens elinstallationer lämnade mycket att önska, med slarvigt hoptejpade kablar och ”Hej, kom och hjälp mig”-installationer.

FÖRETAGET VAR INTE AUKTORISERAT

Efter viss språkförbistring, då få i bygglaget pratade svenska eller engelska, lyckades skyddsombuden få fram företagets organisationsnummer, och kunde då konstatera att företaget inte var ett auktoriserat installationsföretag. Eftersom Elektrikerförbundet vare sig hade avtal med företaget eller medlemmar på arbetsplatsen fanns det emellertid inte mycket skyddsombuden kunde göra för stunden.

Efter besöket anmäldes företaget både till elsäkerhetsverket, och till Polisen för brott mot elsäkerhetslagen. Inom några månader var dock polisens utredning nedlagd. 

I slutet av 2019 besökte Elektrikernas skyddsombud ett bygge i Huddinge där inte mindre än sex stycken auktoriserade elinstallationsföretag var verksamma. Även här lämnade elinstallationerna mycket i övrigt att önska. Bland annat stod flera spänningssatta elcentraler vidöppna.

UTREDNINGEN LADES NED

Under besöket noterade skyddsombuden också en person på arbetsplatsen som arbetade med kablar, som vid förfrågan inte sade sig tillhöra något av elinstallationsföretagen. Byggledarens förklaring. ”Han måste väl bara gått förbi och gått in på arbetsplatsen”. Som i det tidigare fallet gjordes en anmälan till polisen. Med samma resultat. Utredningen lades ned en kort tid senare. 

2017 gjorde en elinspektör på Elsäkerhetsverket en tillsyn i en fastighet i Södertälje, där en egenföretagare fått uppdraget att säkerställa elen efter en brand. Egenföretagaren hade vid tiden en elektrikerutbildning från sitt hemland, och hade också validerats för detta i Sverige. Däremot saknade han behörighet för de aktuella arbetsuppgifterna hos Elsäkerhetsverket. 

Elinspektören kunde också konstatera att installatören bytt ut en kabel till fel storlek, och missat att göra en belastningsberäkning. En anmälan om brott mot elsäkerhetslagen skickades in till polisen. Egenföretagaren erkände brott och dömdes till dagsböter. 

SVART SEKTOR

Utöver att anmälas för brott mot elsäkerhetslagen, riskerar de företag som inte följer reglerna dessutom kännbara vitesbelopp.

2019 dömdes till exempel ett företag i Solna till vitesbelopp på sammanlagt 150 000 kr efter att ha tillhandahållit elinstallationstjänster, trots att de endast var registrerade hos Elsäkerhetsverket för kabelförläggning i mark. Företaget hade heller inte heller lämnat in något egenkontrollprogram när Elsäkerhetsverket gjort tillsyn. 

2018 dömdes flera företag att betala vitesbelopp på 25 000–50 000 kr av samma skäl. Företagen var alltså registrerade hos Elsäkerhetsverket, men inte för de elinstallationstjänster som de faktiskt utförde. 

”Är det fråga om en omfattande verksamhet så höjer vi som regel vitet för det företaget”

– Adam Hedbom, jurist på Elsäkerhetsverket

– Viten är vårt primära påtryckningsmedel för de företag som inte följer bestämmelserna, säger Adam Hedbom. Ibland är det mer effektivt än att polisanmäla. Det finns också olika slags viten. Det kan vara ett separat vite för att inte ha registrerat sig på ett korrekt sätt hos Elsäkerhetsverket, och ett annat för att inte på begäran ha skickat in ett egenkontrollprogram. Är det fråga om en omfattande verksamhet så höjer vi som regel vitet för det företaget. 

Rätta papper för jobbet. Ett företag som inte följer Elsäkerhetsverkets bestämmelser riskerar höga viten, oavsett om installationerna är korrekt utförda eller inte. Foto: iStockphoto. 

Hur får ni reda på vilka företag som inte sköter sig? 

– Det kan antingen ske genom en så kallad skrivbordstillsyn, men också genom besök på arbetsplatser. Det händer också att vi får information från en tredje part om att ”Här är det ett elinstallationsföretag som inte är registrerade”.

Vilka typer av överträdelser är vanligast?

– Oftast är det småföretag som inte har koll på regelverket, eller helt enkelt väljer att inte följa det. Ett förekommande scenario är till exempel att man registrerar sig för kabelförläggning i mark hos Elsäkerhetsverket, vilket är möjligt att göra utan en auktoriserad elinstallatör på företaget, och sedan erbjuder traditionella elinstallationstjänster. På det sättet ser kunden bara att företaget är registrerat, och missar att det inte är för rätt typ av arbeten. 

Hur skulle den nuvarande elsäkerhetslagstiftningen kunna förbättras, så att olagliga installationer kan utredas mer effektivt?

– Polisen måste ges bättre förutsättningar att utreda de här brotten. Det skulle finnas en särskild enhet inom polisen att ta kontakt med när det gäller brott som är relaterade till elsäkerhet och utförande av elinstallationsarbete.

Några allmänna råd till entreprenörer som behöver anlita en elektriker för ett byggprojekt? 

– Det mest uppenbara är att säkerställa att de elektriker man anlitar är från ett företag som är registrerat hos Elsäkerhetsverket. Ett enkelt sätt att göra detta är att använda vår e-tjänst ”Kolla elföretaget”, där man kan söka på företagets namn eller organisationsnummer. Vi är alltid uppmärksamma på att det kan finnas en svart sektor med företag som jobbar med installationer utan att vara registrerade, men jag vill ändå tro att den marknaden blivit mindre i samband med att reglerna har blivit striktare. 

SKRIVEN AV
David Liljefors

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

FLER REPORTAGE

VISA FLER
Det här är en annons | Till sajten >