Juristen: Kalla fakta

Juristen: Kalla fakta

Kalla och fuktiga förhållanden är en naturlig del av arbetet för det stora flertalet som jobbar inom byggbranschen i Norden. Men nedkylning påverkar också koncentration och balans, samt ökar risken för belastningsskador och olyckor. Så vilka är då egentligen arbetstagarens rättigheter, respektive arbetsgivarens skyldigheter, då temperaturen kryper en bra bit under nollan?

Uttrycket ”Det finns inget dåligt väder, det finns bara dåliga kläder” är en sanning med modifikation, om man ska vara frikostig. För visst finns det väder som kräver vissa förhållningsregler, oavsett hur bra du pälsat på dig.

Redan vid måttlig kyla har du svårare att koncentrera dig, din balans och koordination påverkas, och det blir svårare att utföra precisionsarbeten. Enligt statistiken ökar också antalet arbetsrelaterade benbrott, med operationer och sjukfrånvaro som följd, på vintern – vilket också har att göra med den ökade risken för att halka. 


Enligt statistiken ökar antalet arbetsrelaterade benbrott, med operationer och sjukfrånvaro som följd, på vintern. Foto: Univern. 

Vid sträng kyla, eller kyla under längre perioder, särskilt i kombination med fukt och/eller vind, riskerar du förfrysningsskador – och i förlängningen även ökad risk för hjärtinfarkt, stroke samt nerv- och vibrationsskador (om du arbetar med vibrationsalstrande verktyg och maskiner). Även ålder är en faktor, då en äldre person generellt fryser betydligt lättare än en ung som utför samma arbete. 

Så vilka regler gäller då på de svenska byggarbetsplatserna? Det enkla svaret är att det, varken i arbetsmiljölagen eller i kollektivavtalen, finns ett nedre gränsvärde för en acceptabel temperatur på arbetsplatsen. Det finns alltså inget i lagtexten som säger att ”Vid minus X grader får arbete Y inte utföras”. 

Detta kan jämföras med till exempel arbete i frysrum inom livsmedelsindustrin, där man vid stående arbete i minus 25 grader tillåts arbeta 54 min, innan återhämtning i uppvärmda utrymmen ska ske. 

FINNS REKOMMENDATIONER

Det som däremot finns, är ett antal rekommendationer. 

Som exempel säger Arbetsmiljöverket att arbetstagare vid sträng kyla måste ges möjlighet att komma in och värma sig. Andra rekommendationer på tillfälliga åtgärder omfattar justering av arbetstider, byte av arbetsuppgifter eller användning av utrustning som provisoriska vindfång och radiatorer/luftvärmare. 

Enligt arbetsmiljölagen är det arbetsgivarens ansvar att utföra ett systematiskt arbetsmiljöarbete samt ”vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa” – vilket därmed även omfattar att avgöra när det är ”för kallt” för att utföra ett visst arbete, eller när någon ovan nämnda åtgärder ska utföras.  

En central del av detta förebyggande arbete är att tillhandahålla arbetstagaren med adekvat personlig skyddsutrustning, vilket vintertid också omfattar kläder som skyddar mot kyla: rejäla vinterstövlar, fodrade byxor, vindoveraller, mössor och handskar till exempel.

“OTJÄNLIGT VÄDER”

Värt att påpeka i sammanhangen är dock att arbetsgivarens ansvar endast omfattar det yttre klädlagret. Saker som underställ/långkalsonger och varma strumpor är det med andra ord arbetstagarens ansvar att ordna. 

Utöver Arbetsmiljöverkets rekommendationer berörs arbete i kallt väder även i Byggavtalet, det avtal mellan fack och arbetsgivare vars nya upplägg Byggnads och Byggföretagen i skrivande stund håller på att förhandla fram. Byggavtalet säger bland annat att arbetet ska kunna avbrytas på grund av ”otjänligt väder”.

Enligt avtalet ska arbetsgivaren då i första hand hitta alternativa jobb inom företaget, och i andra hand göra en vinterpermittering och avbryta arbetet helt. I byggavtalet finns även bestämmelser för hur de personalutrymmen där arbetstagare kan gå in och värma sig ska vara utformade. 

INGEN FASTSLAGEN KÖLDGRÄNS

Inte heller i Byggavtalet finns en fastslagen köldgräns för vad som anses som ”otjänligt väder”, men på sin hemsida skriver Byggnads att ”det brukar bli aktuellt när temperaturen passerar minus 20”. 

– Ytterst är det upp till arbetsgivaren att bestämma när vädret är ”otjänligt”, säger Johan Torstensson Aas, ombudsman på Byggnads. Men som arbetstagare har du också rätt att avbryta arbetet och säga till arbetsgivaren om du anser att det är för kallt för att utföra ett visst arbete. Alternativt kan du också ta kontakt med ditt lokala skyddsombud. 


Johan Torstensson Aas, ombudsman på Byggnads. Foto: Byggnads. 

Vilka risker har ni identifierat vid kallt väder?

– Den mest uppenbara risken är ju att man får köldskador och förfryser kroppsdelar. Vid arbete med vibrerande verktyg så ökar risken för vibrationsskador. Vid arbete med tornkranar får man tänka på att det kan rasa ned istappar. Och sen har vi såklart halkolyckor. 

Enligt din uppfattning, är det ett problem i dagsläget att arbetstagare får jobba i vad som skulle kunna anses som ”otjänligt väder”?

– Jag har åtminstone inte hört att det skulle föreligga några större tvister kring det, att man från arbetsgivarhåll sagt att ”Vi vill inte arbeta, för det är för kallt”, och att det sedan har eskalerat till förhandling. Generellt kan jag väl dock tycka att riskbedömningen kring de här frågorna skulle kunna bli bättre. Som det är nu är det fortfarande mycket att man agerar när situationen uppstår. Det är mer ”Oj, nu vart det jättekallt”, än att man faktiskt jobbar preventivt och upprättar rutiner och handlingsplaner för när vädret blir sämre. 

Vad kan jag göra om jag skulle drabbas av en förfrysningsskada, eller någon annan form av väderrelaterad skada, på jobbet?

– Alla arbetsskador ska anmälas till Försäkringskassan. Är det fråga om en allvarlig arbetsskada ska den anmälas till Arbetsmiljöverket. Det är sedan Arbetsmiljöverket som i egenskap av tillsynsmyndighet som utreder ärendet, och eventuellt också kan förelägga företaget med föreläggande eller förbud kopplat till att man inte gjort riskbedömningar, eller vidtagit tillräckliga åtgärder för att förhindra skadan i fråga. Är det en allvarlig arbetsskada eller ett dödsfall så är det polis och åklagare som utreder ärendet.

Som avslutning tittar vi in hos ett av Sveriges största byggföretag, Skanska, som i dagsläget sysselsätter cirka 8 100 personer i hela landet (2021), och som årligen satsar stora resurser på systematiskt arbetsmiljöarbete. 

– På Skanska ser vi kontinuerligt över vårt arbetssätt för att kunna hantera frågor som kyla och dåligt väder på våra arbetsplatser, säger Linda Johannesson Maksimov, arbetsmiljöingenjör på Skanska. Det inkluderar, förutom kyla, även extremväder, kraftiga vindar, åska och så vidare. Som nu senast under stormen Otto till exempel.


Linda Johannesson Maksimov, arbetsmiljöingenjör på Skanska. Foto: Privat. 

Vilka åtgärder vidtar ni när det är riktigt kallt?

– Vid sträng kyla så handlar det till exempel om att sätta gränser för sammanhängande arbetspass, att man har möjlighet att komma in och värma sig. Det kan också vara att placera ut värmefläktar. Och att maskin- och kranförare har en bra arbetsmiljö och ett bra klimat i förarhytten. Sedan tillkommer såklart att sanda och skotta för att undvika halkolyckor.

Har ni några riktlinjer när det kommer till temperaturer?

– Nej, och det beror också på att kyla inte bara handlar om temperatur, utan även om vind och fuktighet. Har du till exempel en temperatur på minus 10 grader, och en vindhastighet på 10 m/sek, så kan detta motsvara minus 20 grader. Så pass stor inverkan har det. Vi har tabeller, och andra resurser där vi kan kolla den upplevda temperaturen. 

Händer det att man skippar vissa potentiellt riskfyllda arbetsuppgifter?

– I slutänden är det ju trots allt ett arbete som ska göras. Och med rätt förberedelser och utrustning så går det mesta också att utföra. Vi ser hellre att man förebygger och planerar bort de här riskerna på arbetsplatserna innan, snarare än att man ställer in arbetet. 

SKRIVEN AV
David Liljefors

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

FLER REPORTAGE

VISA FLER