Grönt ljus för tidsfrist på bygglov

En ändring i PBL har klubbats i riksdagen. Beslutet innebär att ett godkänt bygglov kan genomföras tidigast fyra veckor efter att beslutet offentliggjorts. Den nya lagen gäller från 1 juli i år.
Grönt ljus för tidsfrist på bygglov

En ändring i PBL har klubbats i riksdagen. Beslutet innebär att ett godkänt bygglov kan genomföras tidigast fyra veckor efter att beslutet offentliggjorts. Den nya lagen gäller från 1 juli i år.
Regeringen har tidigare föreslagit en ändring i plan- och bygglagen, PBL. Förslaget går ut på att bygglov, rivningslov och marklov får verkställas fyra veckor efter det att beslutet har offentliggjorts, även om det inte vunnit laga kraft. Nu har riksdagen sagt ja till ändringen.
Tanken är att skapa en tidsfrist för överprövning av ett bygglov innan det verkställs. Undantag kommer dock att kunna förekomma. Den nya ordningen ger nämligen byggnadsnämnderna möjlighet att besluta om tidigare genomförande ifall det finns goda skäl.
Börjar gälla snart
Den 1 juli i år träder den nya lagen i kraft. För beslut som fattats före detta datum gäller dock den tidigare ordningen. Idag saknar PBL bestämmelser för när beslut om bygglov, rivningslov och marklov får verkställas. Praxis är dock att sådana beslut går att verkställa omedelbart.
Bakgrunden till ändringen är den nya förvaltningslagen som innebär att lovbeslut kan genomföras först när de vunnit laga kraft. Utan de nya bestämmelserna i PBL skulle detta innebära att det kan dröja flera år innan en åtgärd kan påbörjas. Även den nya förvaltningslagen träder i kraft 1 juli.

SKRIVEN AV
DMH
Sedan starten har DMH - Den Moderna Hantverkaren publicerat mängder av artiklar, nyheter, reportage och tester för den professionella hantverkaren. Tidningen uppstod ur behovet av en riktig branschtidning för skickliga yrkesmän.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.