https://track.adform.net/C/?bn=72748028

Få koll på vad som gäller kring korttidsarbete

Sedan möjligheten att teckna avtal om korttidsarbete infördes 16 mars har över 47 000 företag beviljats stödet. Trots detta råder det fortfarande stor osäkerhet om hur korttidsarbetet ska fungera i praktiken. Vad händer till exempel om permitterad personal jobbar på ungefär som vanligt trots att de är permitterade på 60 eller 80 procent? Och vilka följder riskerar den som inte följer reglerna?
Få koll på vad som gäller kring korttidsarbete

En lägesrapport till att börja med: Fram till mitten av maj 2020, vilket i skrivande stund är den mest aktuella statistiken som finns att tillgå från Tillväxtverket, har 61 821 företag ansökt om korttidsarbete på 20, 40, 60 eller 80 procent. Av dessa ansökningar har 47 405 beviljats och 426 663 anställda har tagit del av stödet – motsvarande en total summa på 21,4 miljarder kr.

Med så pass stora förändringar på kort tid, och med så pass stora summor i omlopp, kommer det självfallet att finnas företag som inte följer reglerna – antingen för att de inte till fullo förstår dem eller för att de helt enkelt vill utnyttja systemet.

Redan nu finns indikationer på företag som korttidspermitterar tillsvidareanställda för att sedan ta in timanställda eller svartjobbare, men rapporter från visselblåsare vittnar även om mer systematiska bedrägerier där bolag med målvakter i styrelsen permitterar personal som kanske inte ens längre är anställd.

”INSATSSTYRKA”

För att mota Olle i grind har Tillväxtverket lånat in vad som i media har kallats en ”insatsstyrka” bestående av ett 100-tal handläggare från Skatteverket särskilt utbildade för att hantera bidragsfusk.

– Lagen om korttidsarbete är konstruerad för att kunna erbjuda ett akut, snabbt stöd till företagen säger Niklas Kjellberg, pressansvarig på Tillväxtverket. Är du kvalificerad och har ansökt på korrekt sätt så går ansökan med största sannolikhet igenom.

Enligt statistiken är det ungefär 14 400 ansökningar som inte beviljats. Vilka är orsakerna till att företag nekas stöd?

– Det är ungefär 15 000 ansökningar som är under handläggning idag. Det innebär dock inte att alla dessa kommer att nekas stöd. I de fall där vi har gjort avslag beror majoriteten på att företagen har gjort fel i ansökan, och då har vi också uppmanat dem att söka om. Sedan finns det även ett antal ansökningar som vi håller på att utreda vidare av olika anledningar. Vi har också fått in omkring 300 tips om företag som inte följer reglerna för korttidsarbete. Utan att gå in på de fallen i detalj så verkar det mestadels röra sig om företag där personalen arbetat avsevärt mer än deras permitteringsnivå.

Hur kommer korttidsarbetet att följas upp från ert håll, och vad bör företag som permitterar sin anställda tänka på?

Alla företag som beviljats stödet är skyldiga att göra en avstämning efter tre månader där företaget ska redovisa det exakta utfallet av korttidsarbetet, alltså om personalen har varit permitterad på den nivå man ansökt för. Har det gått bättre än planerat så att anställda har kunnat jobba mer? Har situationen rent av blivit värre så att man fått permittera på en högre nivå än det man ansökt för? I avstämningen kan företaget alltså justera tiden de anställda har jobbat både uppåt och nedåt. Man kan också justera för om personalen har haft annan typ av frånvaro, sjukskrivning eller VAB till exempel, eller om personal har blivit uppsagd.

Vilka följder riskerar de företag som inte sköter reglerna för korttidsarbetet, eller medvetet redovisat fel uppgifter?

– Till att börja med är det viktigt att påpeka att alla ekonomiska stöd som betalas ut är preliminära fram till dess att slutavstämningen har gjorts, och grundar sig på de uppgifter som du angett i din ansökan. Framkommer det till exempel att företaget inte hamnat i den ekonomiska kris som man uppgett, då kan du bli återbetalningsskyldig. Om det kan antas att företaget dessutom medvetet har försökt fuska sig till stöd, då lämnar vi över ärendet till polisen som utreder det som bidragsbrott.

SKÄRT LAGSTIFTNING

Normalstraffet för bidragsbrott är villkorlig dom och dagsböter. Om brottet bedöms som ringa (om den felaktigt utbetalade summan är låg eller om det finns andra omständigheter som gör att brottet bedöms som mindre allvarligt) blir straffet i allmänhet enbart böter. Vid grovt bidragsbrott, när höga summor betalats ut på felaktiga grunder, kan man dömas till fängelse i upp till fyra år.

I ett förslag som presenterades av finansminister Magdalena Andersson 26 april föreslås dock att straffen för bidragsbrott ska bli längre. Exempelvis ska grovt bidragsbrott kunna ge sex års fängelse i stället för fyra. Samtidigt föreslås även att också preskriptionstiden för ringa bidragsbrott och vårdslöshetsbrott förlängas från två till fem år.

FRAMTIDEN

Enligt nuvarnde lagstiftning kan en arbetsgivare få stöd i sex kalendermånader, med möjlighet till förlängning i ytterligare tre kalendermånader.

– Det kommer att vara möjligt att förlänga stödet för de företag somfortfarande behöver det, säger Niklas. Hur många företag som kommer att behöva förlänga stödet, och hur marknaden i övrigt kommer att förändras är väldigt svårt att spekulera i. Det återstår att se.

SKRIVEN AV
DMH
Sedan starten har DMH - Den Moderna Hantverkaren publicerat mängder av artiklar, nyheter, reportage och tester för den professionella hantverkaren. Tidningen uppstod ur behovet av en riktig branschtidning för skickliga yrkesmän.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.