Elsäkerhet i lagerbyggnader

Elsäkerhet i lagerbyggnader

Brandskyddsföreningen gav under förra året ut ett regelverk som heter Brandskydd i lager, SBF 126:6.

Regelverket, som beskriver brandskydd i lagerbyggnader, omfattar krav enligt lagar, förordningar och föreskrifter samt byggnadstekniska, tekniska och organisatoriska lösningar för brandskyddet. 

En del av SBF 126:6 handlar om el. Där tar man upp var elektrisk apparatur ska placeras och hur ledningsförläggning och materialets hållfasthet bidrar till brandspridning.

I SBF 126:6 står det bland annat att elcentraler placerade i lagerutrymmen ska vara av metall. Belysningsarmaturer ska ha säkerhetsglimtändare, HF-don eller vara av typen LED. Öppna HID-armaturer såsom kvicksilver, natrium och metallhalogen utan skyddsglas får inte användas på ytor där det förekommer brännbart material.

Det finns alltid en påkörningsrisk i lager. Enligt SBF 126:6 ska därför pollare och andra påkörningsskydd monteras för att skydda installationerna. Detta gäller även belysningsarmaturerna. I ett högpallslager når som exempel truckarna högt och kan komma mot belysningen. Kablar på pelare, väggar eller andra konstruktioner ska förläggas i OMG-rör, kabelskydd av plåt eller liknande där det finns risk för påkörning.

Det finns mer att tänka på när man projekterar en lagerbyggnad. Bland annat har det blivit allt vanligare med solceller på de stora takytorna. I SBF 126:6 hänvisar man till två andra skrifter vad gäller solceller. SEK Svensk Elstandards handbok 457 Solceller – Råd och regler för elinstallation samt Installatörföretagens handbok Installation av solcellsanläggningar.

Regelverket berör även utrymmen för laddning av batterier. Bland annat står det att laddningsaggregaten ska monteras på vägg utförd i obrännbart material. Aggregaten ska även skyddas med påkörningsskydd och ha jordfelsbrytare typ B installerade.

Manfred Otterheim

SKRIVEN AV
DMH
Sedan starten har DMH - Den Moderna Hantverkaren publicerat mängder av artiklar, nyheter, reportage och tester för den professionella hantverkaren. Tidningen uppstod ur behovet av en riktig branschtidning för skickliga yrkesmän.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.