Juristen: Byggnads vs Byggföretagen – bråket kring nya LAS

Juristen: Byggnads vs Byggföretagen – bråket kring nya LAS

Sedan oktober 2022 gäller nya bestämmelser för LAS, den lag som reglerar anställningsförhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare vid anställning, avskedning och uppsägning på svenska företag. Men långt ifrån alla är nöjda med det nya. Sedan Byggnads hävdat att bestämmelserna inte gäller på byggavtalets område, och sedermera blivit stämda av både Byggföretagen och Maskinentreprenörerna, ska saken nu avgöras i Arbetsdomstolen.

En kort bakgrund till att börja med. Reformen av LAS är en process som pågått under flera års tid. De förändringar som genomfördes under hösten är ett direkt resultat av de förhandlingar som förts mellan Svenskt Näringsliv, PTK och LO – vars uttalade syfte har varit att ”möjliggöra en för både arbetsgivare, arbetstagare och staten mer ändamålsenlig arbetsmarknadsmodell”.

Emellertid är det många som är kritiska mot denna ”ändamålsenliga arbetsmarknadsmodell”. Byggnads hävdar som exempel att merparten, om inte allt i reformen, är framtaget för att gynna arbetsgivarna.

Den förändring i LAS kring vilken det råder flest delade meningar, och som också är huvudorsaken till den tvist som just nu pågår mellan Byggnads och arbetsgivarorganisationerna Byggföretagen och Maskinentreprenörerna, är förändringen av det så kallade tvåundantaget – att företag numera har rätt att undanta upp till tre personer (istället för två) från turordningsreglerna vid uppsägning.


Enligt de nya reglerna kan byggföretag numera undanta tre medarbetare från turordningsreglerna. Foto: Ramirent/Mynewsdesk.

SIST IN, FÖRST UT? 

Innan vi kommer in på Byggnads tvist med Byggföretagen och Maskinentreprenörerna, låt oss först ta en närmare titt på de viktigaste förändringarna i de nya LAS-reglerna, och vad de betyder för dig som anställd, eller som arbetsgivare, på företaget. För den som vill förkovra sig mer i detalj så finns de nya reglerna i sin helhet på riksdagens hemsida.

Turordningsundantag för alla företag

Tidigare kunde arbetsgivare med maximalt tio anställda undanta två personer med särskild betydelse för den fortsatta verksamheten från ”Sist in, först ut”-turordningen vid uppsägning till följd av arbetsbrist. Enligt de nya reglerna kan samtliga företag, oavsett antal anställda, numera undanta tre medarbetare från turordningsreglerna. 

Begreppet ”sakliga skäl”

En annan punkt där Byggnads menar att de anställdas ställning gentemot arbetsgivaren har försämrats är begreppet ”saklig grund” (vid uppsägning), som i den nya lagen har ersatts med begreppet ”sakliga skäl”. Syftet med ändringen är att göra det mer förutsägbart vad som ska räknas som sakligt skäl när en arbetsgivare säger upp en anställd.

Skulle det uppstå en tvist vid uppsägning ska domstolen, enligt de nya reglerna, lägga fokus på det eventuella brottet mot anställningsavtalet, snarare än att ta hänsyn till den anställdas personliga omständigheter, eller till hur pass ”anställningsbar” en person är på arbetsmarknaden efter uppsägningen. 

Anställningen upphör vid tvister

Om en tvist skulle uppstå vid uppsägning kommer anställningen inte längre att fortgå under den tid som tvisten pågår – vilket i praktiken kunde betyda att företag i vissa fall blev tvungna att betala ut årslöner innan ett ärende var avgjort. Den uppsagde är istället hänvisad till att söka a-kassa, och är skyldig att stå till arbetsmarknadens förfogande under den pågående tvisten. 

Heltid som huvudregel

Enligt de nya reglerna är utgångspunkten att en anställning ska vara på heltid, så vidare inget annat avtalas. Den som inte anställts på heltid ska, inom tre veckor, ha rätt till en skriftlig förklaring till den kortare arbetstiden. 

Kortare från visstidsanställning till tillsvidareanställning

De som har anställningsformen särskild visstidsanställning ska erbjudas tillsvidareanställning efter 12 månader, istället för 24 månader som var fallet tidigare. 


De som varit visstidsanställda ska numera erbjudas tillsvidareanställning efter 12 månader, istället för 24 månader som var fallet tidigare. Foto: Adobe Stock.

Bemanningspersonal 

Personal som varit inhyrd på ett företag i minst 24 månader under en 36-månadersperiod ska erbjudas tillsvidareanställning. Alternativt kan arbetsgivaren även erbjuda den inhyrda arbetstagaren en ersättning motsvarande två månadslöner.

Begreppet hyvling 

Ett högst aktuellt begrepp är hyvling, vilket innebär att en arbetsgivare omorganiserar sin verksamhet på ett sådant sätt att en eller flera tjänster får en lägre sysselsättningsgrad. På senare tid har du kanske läst om stora företag som SAS eller H&M som erbjudit heltidsanställda betydligt kortare arbetstider. Enligt de nya LAS-reglerna är arbetsgivaren skyldig att tillämpa en särskild turordning vid hyvling bland de som har samma arbetsuppgifter på företaget. Men om den anställde tackar nej till det nya jobberbjudandet med kortare arbetstid, så föreligger sakliga skäl för uppsägning.

LAG ELLER KOLLEKTIVAVTALS-REGEL?

Tillbaka till tvisten mellan Byggnads och Byggföretagen/Maskinentreprenörerna. Ytterst handlar det om att Byggnads uttryckligen har motsatt sig att ersätta det befintliga tvåundantaget med det nya treundantaget med motiveringen att tvåundantaget utgör en kollektivavtalsregel snarare än en lagregel, och att det nya treundantaget därför inte ska gälla på byggavtalets område. 

Byggföretagen/Maskinentreprenörerna anser å sin sida att paragrafen, där tvåundantaget ingår, endast utgör upplysning om LAS tidigare innehåll, och att det därför inte finns någonting som förhindrar arbetsgivare att tillämpa de nya treundantaget. 

“OSÄKRARE STÄLLNING”

Efter strandande centrala förhandlingar mellan Byggnads och Byggföretagen under hösten valde både Byggföretagen och Maskinentreprenörerna att stämma Byggnads i Arbetsdomstolen, som nu ska avgöra tvisten under 2023. 

– Det finns egentligen inget i det nya avtalet [som träffats mellan Svenskt Näringsliv, PTK och LO] som är till nytta för arbetstagarna, säger Torbjörn Hagelin, avtalssekreterare på Byggnads.

– Och som alltid när det handlar om försämringar så vill man föra in dem utan att betala något. Det enda som har hänt är att arbetstagarna fått en osäkrare ställning på arbetsmarknaden. Det gäller inte bara tvåundantaget, utan de nya reglerna för ”saklig grund” och ogiltighetsförklaringen [att anställningen inte längre fortgår under tvister i samband med uppsägning]. 


Torbjörn Hagelin, avtalssekreterare på Byggnads.

Så vad är det egentligen som Byggnads vänder sig mot när det kommer till det nya treundantaget, mer än hur LAS-reglerna ska tolkas, och huruvida undantaget ska implementeras i kollektivavtal eller inte? Varför är det, enligt Byggnads, så mycket sämre för arbetstagarna att företag kan undanta tre anställda från turordningsreglerna istället för två som tidigare?

– Den nya regeln [treundantaget] innebär i praktiken att företagen får undanta tre personer var tredje månad, oavsett storleken på företaget, säger Torbjörn. Det innebär att arbetsgivaren godtyckligt var tredje månad kan skicka ut folk som arbetsgivaren inte vill ha kvar av olika anledningar. Och här kan du vara säker på att det finns arbetsgivare som kommer att utnyttja den här regeln fullt ut.  

På vilket sätt, mer specifikt, menar du att arbetsgivare kan utnyttja reglerna, om turordningsreglerna nu kan rundas?

– Ett vanligt exempel är att en anställd är någonstans mellan 50–60 år, och börjar bli lite sliten, med några sjukskrivningar som följd. Eller kanske är hemma oftare än andra anställda för vård av barn. Det kan också vara att någon som ställer krav på arbetsgivaren, och påpekar att lagar, regler och kollektivavtal ska gälla. Eller helt enkelt någon som arbetsgivaren har problem med på ett personligt plan. Då är det såklart ett ypperligt tillfälle att göra sig av med den personen, med stöd av den nya lagen.

Var befinner sig den juridiska processen i AD just nu?

– Nu har Byggföretagen och Maskinentreprenörerna lämnat in en stämning. Nästa steg är att vi ska lämna in ett svaromål på den stämningen. Sedan ska det vara muntlig förberedelse, och sedan en förhandling. Så ett beslut från Arbetsdomstolen ligger ännu en bit bort i tiden. 

SKRIVEN AV
David Liljefors

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.