Allvarliga arbetsskador

Byggnadsarbetare löper större risk att drabbas av en allvarlig olycka på arbetsplatsen.
Allvarliga arbetsskador

NY RAPPORT
Den tidigare ökningen av arbetsskador har stannat av men långvarig sjukfrånvaro fortsätter att öka.

Tidigare i DMH har vi rapporterat om ny forskning på arbetsskador. Det är högintressant för byggbranschen som är en av de mer utsatta branscherna. Vi berättade bland annat om vilka tider på dagen flest olyckor sker och vilka åldrar som är mest olycksdrabbade. Har du missat artikeln och blev nyfiken? Då kan du kolla in den här!

Nu i juni presenterade AFA Försäkring rapporten Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro. Rapporten bygger på statistik ur AFA:s databas och redovisar bland annat olycksfrekvensen inom olika yrken och de vanligaste orsakerna till olyckor. Det är en årlig rapport och statistiken visar hur det har sett ut fram till 2014.
AFA drivs utan vinstsyfte, ägs gemensamt av arbetsmarknadens parter och erbjuder olika försäkringar som ingår i kollektivavtalen. Arbetsskadeförsäkringen är den största och omfattar över 4 miljoner personer.
I höstens första nummer av DMH tittar vi närmare på allvarliga arbetsolycksfall, det vill säga de som ger mer än 30 dagars sjukfrånvaro eller medicinsk invaliditet. 2013 var det ca 52 000 fall. Var fjärde arbetsolycka i dag klassas som allvarlig, och män löper större risk att råka ut för en allvarlig olycka. Byggnadsarbetare är det yrke där man löper störst risk, 13 av 1000.
När det gäller ålder är det de yngsta och de äldsta som sticker ut något i statistiken. Förklaringen kan vara att de yngre är oerfarna och bland annat inte vet hur maskiner fungerar och därför skadar sig mer, och de äldre råkar helt enkelt mer illa ut när de väl skadar sig, kroppen tål mindre och de har en högre risk vid fall utomhus.

”Fall och maskinskador leder till flest arbetsolyckor.”

Var på kroppen sker skadorna? För män är fingrar den mest utsatta kroppsdelen och för kvinnor armar. Män skadar sig ofta på en maskin och kvinnor genom fall, till exempel på ett halt golv. Fall är den absolut vanligaste arbetsplatsolyckan för alla kategorier. I byggbranschen kan det röra sig om fall från höjd.
Bor man i Södermanlands och Jönköpings län löper man som störst risk att skadas i en olycka, och bor man i Stockholm är risken som lägst. Det beror på att det i Stockholm finns fler tjänstemän, vilka löper en betydligt lägre risk att råka ut för en arbetsplatsolycka.
Typfallet för en skada inom bygg- och hantverk är en 43-årig man, byggnadsträarbetare, som får en sårskada på ett finger.
Anna Weigelt, chef för analysavdelningen på AFA Försäkring, berättar att möjligheten att anmäla arbetsskador digitalt, förbättrade villkor i försäkringen och det faktum att arbetsmarknadens parter genomfört upplysningskampanjer för att öka kunskapen om försäkringarna har gjort att fler anmäler sin arbetsskada och att fler får ersättning.
Arbetssjukdomar tas också upp i rapporten. De är endast en liten del av den totala arbetsskadestatistiken på vilka som får ersättning, men ändå en viktig del. Det handlar om när arbetsmiljön påverkar den psykiska eller fysiska hälsan ogynnsamt.

Det kan röra sig om till exempel:
➔ Tungt arbete eller olämpliga arbetsställningar som kan orsaka rygg- eller ledbesvär.
➔ Ensidigt arbete som kan orsaka muskel- eller senskador.
➔ Farliga ämnen som kan orsaka eksem, allergier, luftvägsbesvär och cancer.
➔ Vibrationer som kan skada blodkärl, nerver och leder.
➔ Buller som kan orsaka hörselskador.

Inom byggindustrin och verkstadsindustrin är de två senare de klart vanligaste orsakerna till arbetssjukdomar. Det tar längre tid och är mer komplicerat att få en arbetssjukdom godkänd än en arbetsskada. Kvinnor står för 15-20% av alla godkända arbetssjukdomar, männen överväger alltså klart här. Vilka är då de vanligaste tre diagnoserna bland män? Klar etta med 28% kommer bullerskador vilka bland annat kan leda till tinnitus eller hörselnedsättning. Sedan kommer effekter av vibration, 21% av diagnoserna rör detta. Trea kommer karpaltunnelsyndrom (ökat tryck på en viktig nerv i handen) med 17 % av fallen.
När det gäller den långvariga sjukfrånvaron har AFA färre försäkrade så statistiken gäller en något mindre grupp, det rör sig främst om anställda inom kommun/landsting och Svenskt Näringsliv/LO. Men det är ändå intressant att nämna vilka diagnoser som är vanligast: Sjukdomar i muskler och skelett och psykiska diagnoser. Det är ledsjukdom, ryggsjukdom och sjukdom i mjukvävnad samt depression, reaktion på svår stress och ångestsyndrom som är de vanligaste diagnoserna inom respektive kategori. Absolut vanligast är det att ha ont i ryggen, det gäller både män och kvinnor, och det ökar med stigande ålder. De långvariga sjukskrivningarna har, som vi också skrev om i förra numret av DMH, ökat kraftigt i Sverige sedan de var som lägst 2009.
– Att längden på sjukfallen har ökat kan förklaras med att andelen psykiska diagnoser har ökat, och generellt innebär de en längre sjukskrivningstid än övriga diagnoser, säger Anna Weigelt.
Men ingen kan med full säkerhet ännu säga vad som utlöst den enorma ökningen av sjukskrivningar även om personalnedskärningar, hög stress, låg kontroll över sin arbetssituation och krävande dubbelarbete (psykisk ohälsa ökar mest hos gruppen kvinnor 36-45 år i kontaktyrken) har nämnts som tänkbara orsaker.
Sammanfattningsvis ligger Sverige internationellt sett bra till när det gäller risken för arbetsskador. Men det finns fortfarande stora regionala skillnader och skillnader mellan yrken – industri och hantverk har flera gånger högre risk än genomsnittet. Den vanligaste typen av olycksfall är som nämnt olika typer av fallskador, medan maskinskador ger de allvarligaste skadorna.
Experterna på AFA rekommenderar att berörda parter tittar vidare på vad man kan göra för att förebygga fall, från till exempel stege, och om man kan minska andelen svåra maskinskador genom att införa någon sorts ”körkort” för lyftanordningar, borrmaskiner etc. De efterlyser också nya och innovativa lösningar för hur man ska kunna underlätta för människor att fortsätta arbeta trots att de har till exempel ont i ryggen, något som kanske är möjligt i kontorsmiljö om inte annat.

Vanligaste orsakerna till allvarligt olycksfall (gäller hela arbetsmarknaden)
Nr 1: Alla typer av fall, 31%
Nr 2: Maskiner 10%
Nr 3: Hot/våld/rån 9%
Nr 4: Lasta/lossa/bära 7%
Nr 5: Verktyg/maskin (handhållen) 6%

Vill du läsa hela rapporten?
Du hittar den på AFA Försäkrings hemsida, www.afaforsakring.se

SKRIVEN AV
DMH
Sedan starten har DMH - Den Moderna Hantverkaren publicerat mängder av artiklar, nyheter, reportage och tester för den professionella hantverkaren. Tidningen uppstod ur behovet av en riktig branschtidning för skickliga yrkesmän.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.