Advokaterna: Dispyter om ÄTA-arbeten

ÄTA-arbeten är snarare regel än undantag vid entreprenader och de arbeten som skapar flest tvister
Advokaterna: Dispyter om ÄTA-arbeten

Fråga:

Jag har utfört en badrumsrenovering hos en konsument. Före arbetet kom vi skriftligen överens om ett fast pris (200 000 kr). Några dagar in i entreprenaden ändrade kunden till ett mycket dyrare kakel vilket också var mer komplicerat att sätta (extra ca 10 000 kr). Detta skedde muntligen dvs jag har inte detta på pränt. Kunden ville även ”passa på att måla om hallväggarna” och bad mig, även det muntligen, göra detta (extra ca 5 000 kr). Kunden åkte därefter på semester utomlands och gjorde sig oanträffbar i två veckor! I samband med att tätskikt skulle sättas upptäckte jag ett fuktproblem. Jag ringde kunden flera gånger under tre dagar, men hon svarade inte. Jag kunde ju inte fortsätta renoveringen om jag först inte fuktsanerade. Jag utförde därför saneringen trots att jag inte fått klartecken (extra ca 5 000 kr). Fakturan uppgick slutligen till drygt 220 000 kr. Kunden bestrider nu att betala de 20 000 kr som överstiger det fasta priset. Hon säger att det dyrare kaklet skulle ingå i det fasta priset, att hon inte beställt måleriarbetena i hallen och att fuktsaneringen inte stämts av med henne och att hon därför inte har skyldighet att betala. Vad gäller?

Svar:

I korthet är ÄTA-arbeten sådana arbeten som utförs inom ett befintligt byggprojekt, men som inte var med i den ursprungliga planen. För att ett arbete ska ÄTA-klassas måste det vara kopplat till det ursprungliga arbetet i väsentlig mån samt utföras under utförandet av den ursprungliga entreprenaden. För att samband ska anses föreligga ska det i princip vara omöjligt att utföra de kompletterande arbetena efter att den ursprungliga entreprenaden har blivit slutförd. ÄTA-arbeten är snarare regel än undantag vid entreprenader, och det är just dessa arbeten som skapar absolut flest tvister under och efter en entreprenad.

Konsumenttjänstlagen reglerar i viss mån ÄTA-arbeten, men under benämningen ”tilläggsarbeten”. Tillläggsarbeten har ingen klar definition i lagen, utan avser allt annat arbete än det som följer av det ursprungliga avtalet/kontraktsarbetena. Det rör sig enligt lagen om arbeten som pga. sitt samband med uppdraget lämpligen bör utföras i samband med den huvudsakliga tjänsten (8 §). Vid sådana tilläggsarbeten ska entreprenören underrätta konsumenten och begära konsumentens anvisningar.

Av 38 § framgår att entreprenören har rätt till pristillägg (1) om entreprenören utfört tilläggsarbeten enligt 8 §, eller (2) om tjänsten blivit dyrare pga. omständigheter som beror på beställaren och som entreprenören inte anses kunna ha förutsett när avtalet ingicks.


Catherine Innergård advokat/delägare på SKILL Advokater har lång erfarenhet av att framgångsrikt förhandla i, och driva, tvister för hantverkare.

FUKTSANERINGEN

Fuktsaneringen är att anse som ett tilläggsarbete enligt konsumenttjänstlagen. Av lagen framgår att entreprenören ska invänta anvisningar från konsumenten innan det utförs tilläggsarbeten. Det är entreprenören som har bevisbördan för att anvisningar inhämtats.

Om konsumenten inte kan anträffas, eller får entreprenören av annan orsak inte anvisningar inom rimlig tid, kan entreprenören i vissa undantagsfall trots detta utföra tilläggsarbetet. Detta kan ske (1) om priset för arbetet är obetydligt eller om det är lågt i förhållande till priset för den avtalade tjänsten, eller (2) om det finns särskilda skäl att anta att konsumenten önskar få tilläggsarbetet utfört i samband med uppdraget. Entreprenören är vidare skyldig att utföra tilläggsarbeten som inte kan uppskjutas utan fara för allvarlig skada för konsumenten (dvs. arbeten av nödkaraktär).

Den övergripande frågan om entreprenörens rätt till ersättning utöver kontraktssumman för ett arbete som inte har beställts av konsumenten hanteras alltså i 8 §. Det är entreprenören som har bevisbördan för att konsumenten varit oanträffbar och/ eller att entreprenören haft rätt/ skyldighet att utföra arbetena utan anvisning. Mot bakgrund av ovanstående och vad som framgår i din fråga, torde du ha rätt till skälig ersättning för saneringsarbetet trots att du inte dessförinnan lyckades få ett samtycke från konsumenten.

DYRARE KAKELLÖSNING

Konsumenten menar att denna dyrare lösning ingick i det fasta priset. Du menar att så inte är fallet, utan att detta var ett nytt önskemål från kunden och att detta bekräftades muntligen. Man får se hur avtalet är formulerat och vad som angivits skulle ingå i det fasta priset. Förhoppningsvis är avtalet tydligt. Problem uppkommer vid muntliga avtal eller när ett skriftligt avtal är motsägelsefullt eller oklart i största allmänhet.

Som huvudregel går oklarheter i avtalet ut över entreprenören då denne i allmänhet anses vara den av parterna som har bäst förutsättningar att säkra bevisning, t.ex. i form av skriftliga bekräftelser. Saknar du bevis för att kakellösningen inte omfattades av det fasta priset (t.ex. genom att detta går att uttyda i avtalet), blir det svårt att med framgång kräva extra betalt för detta.

MÅLERIARBETENA I HALLEN

Dessa arbeten faller inte inom lagens begrepp ”tilläggsarbeten” eftersom de inte har en naturlig koppling till kontraktsarbetena. I stället är dessa att anse som en ändring i avtalet/kompletterande entreprenad. Du har bevisbördan för att sådant avtal slutits och villkoren härför (se ovan om den dyrare kakellösningen).

Tips för att minska risken för ÄTA-tvister:

➔ Lämnar du en offert på fast pris, takpris eller ungefärlig prisuppgift, se till att det tydligt framgår vilka arbeten som ska ingå och under vilka förutsättningar priset lämnas. Se till att ÄTA-arbeten, hur de hanteras, kommuniceras och prissätts finns väl reglerat i avtalet.

➔ Vid tilläggsarbeten enligt konsumenttjänstlagen, inhämta samt invänta kundens anvisningar före det att arbetet utförs. Är kunden inte anträffbar, kan du utföra arbetena utan anvisning under vissa förutsättningar. För att i efterhand kunna visa att du begärt anvisningar från kunden och/eller att kunden varit oanträffbar, bör detta skriftligen dokumenteras.

➔ Du måste kunna bevisa att kunden beställt ÄTA-arbeten. Det är därför viktigt att ha detta i skrift; i vart fall genom en kort bekräftelse per e-post.

➔ Utöver arbetets omfattning bör i den skriftliga dokumentationen även grunderna för hur priset bestämts, när betalning ska ske och om ÄTA- arbetet påverkar avtalad kontraktstid framgå.

➔ Om ÄTA-arbetet inte utförts till fast pris, ska du dokumentera kostnaden, eftersom du måste bevisa vilken kostnad arbetet medfört. Detta kan ske t.ex. genom noggranna tidrapporter. 

SKRIVEN AV
DMH
Sedan starten har DMH - Den Moderna Hantverkaren publicerat mängder av artiklar, nyheter, reportage och tester för den professionella hantverkaren. Tidningen uppstod ur behovet av en riktig branschtidning för skickliga yrkesmän.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.